Dagelijks bereikbaar op
info@akelei-schriek.be
Volg ons ook op

Akelei Schriek CV

Vanaf 1 januari 2023 is het zover: ‘Akelei Schriek CV’ ziet dan het levenslicht. Het vormt een nieuwe doorstart voor het tuinbouwbedrijf dat Johan en Greet reeds van in de jaren tachtig samen uitbouwden. De laatste jaren kwamen Jelle, Sam en Anja mee verantwoordelijkheid dragen voor de tunnels en akkers. Floriaan en Hanne versterkten het team samen met Greet in onze hoevewinkel en Floriaan startte met
ons groentekraam op de zondagse markt in Heverlee. Het nieuwe verwerkingsluik van Hanne en Jelmer sloot ten slotte onze cirkel vanaf
het zaad tot het bereide lekkers op uw bord.

Tot nu toe werkten we op Akelei allemaal samen als team maar hadden we een aparte boekhouding. De tijd is nu rijp om onze diverse
bedrijfstakken tot in de rechtsvorm te verbinden. We kozen hierbij voor een rechtsvorm die ons bovendien toelaat om ook klanten en
sympathisanten te betrekken als aandeelhouders en ondersteunend klankbord binnen ons verhaal.

Akelei wordt een coöperatieve vennootschap. Deze waardegedreven vennootschapsvorm onderscheidt zich door economische ambities en behoeften te verbinden met welomschreven coöperatieve principes als zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, eerlijkheid, democratisch
bestuur, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Onze missie en visie, alsook opgenomen in deze brief, wordt samen met deze coöperatieve waarden verankerd tot in de statuten van de vennootschap.

Onze volledige statuten kan je vanaf heden digitaal raadplegen onderaan deze pagina van de website.
Indien je ze liever geprint bekijkt, kan je hiernaar vragen in de winkel.

Onze statuten voorzien twee soorten aandeelhouders en dus ook twee soorten aandelen. De A-aandelen zijn uitsluitend bestemd voor de ‘werkende’ vennoten: wij als collega’s die deel uitmaken van de dagelijkse werking op Akelei. De B-aandelen zijn bestemd voor sympathisanten. De A- en B-aandeelhouders vormen samen de Algemene Vergadering (AV) die minstens jaarlijks bij elkaar geroepen
wordt. Tijdens de AV wordt onder andere de jaarrekening goedgekeurd en het bestuursorgaan benoemd. Wij zien onze toekomstige B-vennoten als een belangrijk klankbord dat zal bijdragen tot een transparante bedrijfsvoering en vergrote betrokkenheid onder alle aandeelhouders.

Als B-aandeelhouder dien je minstens één aandeel van €400 aan te kopen en word je geacht onze statuten te onderschrijven. Een eventuele uittreding kan steeds vrijwillig, doch steeds binnen de eerste zes maanden van het boekjaar. De uitbetaling van aandelen is slechts mogelijk twee jaar na toetreding, ongeacht een meer vroegtijdige uittreding, dit om de continuïteit van de vennootschap niet in gedrang te brengen. Vanaf twee jaar na toetreding volgt de uitbetaling van aandelen steeds in de laatste zes maanden van het boekjaar.

Voor de opstart van onze vennootschap en de voltooiing van ons financieel plan zijn we nog op zoek naar minstens 75 aandelen, oftewel zo’n €30.000. Die aandelen zullen de vennootschap samen met onze eigen inbreng in staat stellen om enerzijds de lopende bedrijvigheid van onze individuele eenmanszaken over te nemen (oa het bestaande machinepark, werktuigen en andere arbeidsmiddelen, de stock aan winkelwaren en aan groenten te velde of in de schuur, …) en zullen anderzijds ons startkapitaal aanvullen om het eerste boekjaar een
vliegende start te geven.

Hoe gaat dat dan in zijn werk, B-aandeelhouder worden?

Wel, het begint allemaal door jouw wens (en eventuele vragen) om aandeelhouder te worden officieel kenbaar te maken bij ons. Dit kan via mail naar info@akelei-schriek.be. Geef hierbij graag je naam, voornaam, adres en rijksregisternummer op, alsook het gewenste aantal aandelen.

Na de volledige storting van je aandelen op het rekeningnummer BE22 9734 4285 4847 op naam van Akelei Schriek, dient ons bestuursorgaan jouw toetreding officieel goed te keuren en ontvang je tot slot een certificaat ter bevestiging. Vanaf dan ben je hartelijk welkom op onze jaarlijkse Algemene Vergadering.

Wist je trouwens dat je ook aandeelhouder kan worden van onze coöperatieve vennootschap als rechtspersoon of onderneming? Ook
hieromtrent kan je ons gerust contacteren via bovenstaand email-adres. Namens het voltallige team op Akelei willen we jullie nu alvast
onvoorwaardelijk danken voor jullie enthousiaste ondersteuning doorheen de jaren.

Bedankt!
Greet, Sam, Floriaan, Hanne & Jelmer

Onze volledige statuten kan je via onderstaande link lezen:

Akelei Schriek CV – statuten